پیکربندی DSLAM هواوی – بخش ۲: انجام تنظیمات برای سرویس VDSL

dslam

در مطلب قبلی با عنوان “پیکربندی DSLAM هواوی – بخش ۱: تنظیمات اولیه” درباره چگونگی انجام تنظیمات اولیه در DSLAMهای مدل MA5616 هواوی صحبت کردیم. در این مطلب به چگونگی پیکربندی این DSLAM برای ارائه سرویس VDSL میپردازیم.
استاندارد VDSLای که معمولا در کارتهای هواوی استفاده میشود VDSL2 یا همان G.993.2 است. این استاندارد در بهترین حالت تا 200 مگابیت بر ثانیه در جهت downstream (یا همان دانلود) و 100 مگابیت بر ثانیه در جهت upstream (یا همان آپلود) را ارائه میدهد. (در مستندات هواوی ماکزیمم سرعت برای downstream برابر 100 مگابیت بر ثانیه ذکر شده است)

اضافه کردن کارت VDSL به DSLAM

برای اضافه کردن کارتهای سرویس از جمله کارت VDSL به DSLAM با فرمان board add نوع کارت را برای DSLAM مشخص میکنیم. همانطور که در خط 7 خروجی فرمان display board در زیر مشاهده میکنید برای اسلات شماره 2 هیچ کارتی تعریف نشده است.

line card

MA5616(config)#display board 0
 -------------------------------------------------------------------------
 SlotID BoardName Status      SubType0 SubType1  Online/Offline
 -------------------------------------------------------------------------
 0    H831CCUD  Active_normal  UP2A   ASDA
 1    H83BVDLE  Normal
 2
 3    VDL    Failed                Offline
 4    VDL    Failed                Offline
 5    H831PDIA  Normal
 -------------------------------------------------------------------------

توسط فرمان board add برد مربوط به اسلات شماره 2 را از نوع VDL به معنی VDSL تعریف میکنیم.

MA5616(config)#board add 0/2 VDL
 0 frame 2 slot board added successfully

همانطور که در زیر مشاهده میکنید حالا اسلات شماره 2 برای یک کارت VDSL آماده است.

MA5616(config)#display board 0
 -------------------------------------------------------------------------
 SlotID BoardName Status      SubType0 SubType1  Online/Offline
 -------------------------------------------------------------------------
 0    H831CCUD  Active_normal  UP2A   ASDA
 1    H83BVDLE  Normal
 2    VDL    Failed                Offline
 3    VDL    Failed                Offline
 4    VDL    Failed                Offline
 5    H831PDIA  Normal
 -------------------------------------------------------------------------

قرار دادن پورت مشترک در VLAN

در پست قبلی VLAN شماره 12 را از نوع اسمارت تعریف کردیم. برای قرار دادن پورت مشترک (پورت 0/1/0) در این VLAN به صورت زیر عمل میکنیم.

MA5616(config)#service-port 0 vlan 12 vdsl mode ptm 0/1/0

پورتهای VDSL امکان کار کردن در دو مد Asynchronous Transfer Mode یا همان ATM و Packet Transfer Mode یا همان PTM را دارند. در مد ATM سلولهای ATM از طریق خط VDSL جابجا میشوند اما در مد PTM فریمهای اترنت از طریق خط VDSL منتقل میشوند. مزیت PTM نسبت به ATM این است که نیازی به تبدیل فریمهای اترنت سمت مشترک به سلولهای ATM برای انتقال بر روی خط نیست.

مشخص کردن پارامترهای خط مشترک

برای پیکربندی خطوط مشترکین لازم است که پارامترهای مختلفی برای خطوط آنها تنظیم شود. در صورت ست نکردن این پارامترها DSLAM از تنظیمات پیش فرض استفاده میکند. در تنظیمات پیش فرض (مانند نمونه آورده شده در زیر) DSLAM سعی میکند پورت مشترک را بدون توجه به SNR در بالاترین سرعت ممکن up کند. پایین بودن SNR خط مشترک میتواند باعث قطع و وصلی لینک شود. در نمونه زیر شماره 0/1/0 با سرعت 78 مگ دانلود و 52 مگ آپلود up شده است (خطهای 16 و 17). مشکل در این خط میتواند SNR پایین خط باشد که 7 برای downstream و 6 برای upstream است (خطهای 43، 47، 51 و 55)

MA5616#display vdsl line operation port 0/1/0
 ------------------------------------------------------------------------------
 Standard in port training         : G.993.2-Annex B
 Current power management state       : Full-on state
 Result of the last full initialization   : No failure
 G.998.4 retransmission used downstream   : Unused, retransmission mode is
                        forbidden
 G.998.4 retransmission used upstream    : Unused, retransmission mode is
                        forbidden
 Signal attenuation downstream(dB)     : 10.8
 Signal attenuation upstream(dB)      : 17.2
 Line attenuation downstream(dB)      : 10.5
 Line attenuation upstream(dB)       : 17.4
 Maximum attainable rate downstream(Kbps)  : 73354
 Maximum attainable rate upstream(Kbps)   : 48609
 Actual line rate downstream(Kbps)     : 78072
 Actual line rate upstream(Kbps)      : 52552
 Line SNR margin downstream(dB)       : 6.6
 Line SNR margin upstream(dB)        : 5.9
 Actual PSD downstream(dBm/Hz)       : -
 Actual PSD upstream(dBm/Hz)        : -
 Actual KL0_CO value(0.1dB)         : 64
 Actual KL0_CPE value(0.1dB)        : 45
 US1 band actual KL0 value(0.1dB)      : 67
 US2 band actual KL0 value(0.1dB)      : 43
 US3 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 US4 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 DS1 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 DS2 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 DS3 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 DS4 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 Receive signal threshold downstream(dB)  : -30
 Receive signal threshold upstream(dB)   : -15
 Total output power downstream(dBm)     : 14.5
 Total output power upstream(dBm)      : 6.9
 Current VDSL2 profile           : Profile12a
 Coding gain in downstream(dB)       : -
 Coding gain in upstream(dB)        : -
 Power cut back downstream(dB)       : -
 DS1 band:
   Signal attenuation(dB)         : 10.8
   Line attenuation(dB)          : 10.5
   Line SNR margin(dB)          : 7.0
 US1 band:
   Signal attenuation(dB)         : 17.2
   Line attenuation(dB)          : 17.4
   Line SNR margin(dB)          : 6.0
 DS2 band:
   Signal attenuation(dB)         : 14.1
   Line attenuation(dB)          : 14.3
   Line SNR margin(dB)          : 6.1
 US2 band:
   Signal attenuation(dB)         : 14.8
   Line attenuation(dB)          : 15.1
   Line SNR margin(dB)          : 5.9
 ------------------------------------------------------------------------------
 Note: The 102.3 dB signal attenuation, 102.3 dB line attenuation,
 -51.2 dB SNR margin, and 204.7 dB KL0 value indicate that the
 parameters are not within their specified ranges.

برای رفع این مشکل پارامترهای مختلف را در 4 مرحله به صورتی که در ادامه نشان داده‌ایم تعریف و برای مشترک ست میکنیم.

مرحله 1: ساخت line profile

ابتدا با ساختن line profile پارامترهایی مانند استاندارد مورد استفاده برای خط و SNR را مشخص میکنیم. همانطور که در پیکربندی زیر قابل مشاهده است یک line-prifile با شماره ایندکس 11 ایجاد کرده‌ایم و برای این line-profile:
– در خطهای 5 و 6 اسم VDSL-50M/20M را انتخاب کرده‌ایم.
– در خط 15 برای استاندارد گزینه 1 که همه استانداردها را شامل میشود انتخاب کرده‌ایم.
– در خطهای 22 تا 28 مقدار SNR هدف، مینیمم و ماکزیمم را برای downstream و upstream مشخص کرده‌ایم.

نکته: با ست کردن target snr برابر یک مقدار DSLAM سعی میکند تناسبی بین سرعتی که خط را up میکند و SNR خط برقرار کند. به عنوان مثال برای نزدیک کردن SNR مشترک به مقدار target snr، از سرعت میکاهد.

MA5616(config)#vdsl line-profile add 11
 Start adding profile
 Press 'Q' to quit the current configuration and new configuration will be
neglected
> Do you want to name the profile? (y/n) [n]:Y
>  Please input profile name:VDSL-50M/20M
>  Transmission mode:
>   0: Custom
>   1: All (G.992.1~5,T1.413,G.993.2)
>   2: Full rate (G.992.1/3/5,T1.413,G.993.2)
>   3: G.DMT (G.992.1/3/5,G.993.2)
>   4: G.HS (G.992.1~5,G.993.2)
>   5: ADSL (G.992.1~5,T1.413)
>   6: VDSL (G.993.2)
>  Please select (0~6) [1]:
> Bit swap downstream 1-disable 2-enable (1~2) [2]:
> Bit swap upstream  1-disable 2-enable (1~2) [2]:
> Please select the form of transmit rate adaptation downstream:
> 1-fixed, 2-adaptAtStartup, 3-adaptAtRuntime, 4-adaptAtRuntimewithsos (1~4) [ 2]:
> Please select the form of transmit rate adaptation upstream:
> 1-fixed, 2-adaptAtStartup, 3-adaptAtRuntime, 4-adaptAtRuntimewithsos (1~4) [ 2]:
> Will you set SNR margin parameters? (y/n) [n]:y
>  Target SNR margin downstream (0~310 0.1dB) [60]:100
>  Minimum SNR margin downstream (0~100 0.1dB) [0]:20
>  Maximum SNR margin downstream (100~310 0.1dB) [300]:
>  Target SNR margin upstream (0~310 0.1dB) [60]:100
>  Minimum SNR margin upstream (0~100 0.1dB) [0]:20
>  Maximum SNR margin upstream (100~310 0.1dB) [300]:
> Will you set DPBO parameters? (y/n) [n]:
> Will you set UPBO parameters? (y/n) [n]:
> Will you set power management parameters? (y/n) [n]:
> Will you set RFI notch configuration parameter? (y/n) [n]:
> Will you set ADSL tone blackout configuration parameter? (y/n) [n]:
> Will you set VDSL tone blackout configuration parameter? (y/n) [n]:
> Will you set mode-specific parameters? (y/n) [n]:
> Will you set network timing reference? (y/n) [n]:
> Will you set INM parameter? (y/n) [n]:
> Will you set SOS downstream parameter? (y/n) [n]:
> Will you set SOS upstream parameter? (y/n) [n]:
> Will you set the G.998.4 retransmission function? (y/n) [n]:
> Will you set force framer setting for inp? (y/n) [n]:
 Add profile 11 successfully

برای مشاهده line profileی که هم اکنون ساختید میتوانید از فرمان display vdsl line-profile استفاده کنید.

MA5616(config)#display vdsl line-profile
{ |profile-index<1,1024> }:
 Command:
     display vdsl line-profile
 ------------------------------------------------------------------------------
 Profile Profile             Transmission         Ref
 Index  Name               Mode             Times
 ------------------------------------------------------------------------------
    1 DEFVAL              All (G.992.1~5,T1.413,      1
                      G.993.2)
    11 VDSL-50M/20M           All (G.992.1~5,T1.413,      0
                      G.993.2)
 ------------------------------------------------------------------------------
 Total: 2

مرحله 2: ساخت channel profile

با ساخت channel profile مد ATM یا PTM برای انتقال داده‌ها و همچنین سرعت انتقال را مشخص میکنیم. همانطور که در پیکربندی زیر قابل مشاهده است یک channel-profile با شماره ایندکس 11 ایجاد کرده‌ایم و برای این channel-profile:
– در خطهای 5 و 6 اسم VDSL-50M/20M را انتخاب کرده‌ایم.
– در خطهای 10 تا 16 مقدار سرعت مینیمم و ماکزیمم را برای downstream و upstream مشخص کرده‌ایم.

MA5616(config)#vdsl channel-profile add 11
 Start adding profile
 Press 'Q' to quit the current configuration and new configuration will be
neglected
> Do you want to name the profile? (y/n) [n]:y
>  Please input profile name:VDSL-50M/20M
> Data path mode 1-ATM, 2-PTM, 3-Both (1~3) [3]:
> Will you set the minimum impulse noise protection? (y/n) [n]:
> Will you set interleaving delay parameters? (y/n) [n]:
> Will you set parameters for rate? (y/n) [n]:y
>  Minimum transmit rate downstream (32~200000 Kbps) [32]:
>  Minimum reserved transmit rate downstream (32~200000 Kbps) [32]:
>  Maximum transmit rate downstream (32~200000 Kbps) [200000]:50000
>  Minimum transmit rate upstream (32~200000 Kbps) [32]:
>  Minimum reserved transmit rate upstream (32~200000 Kbps) [32]:
>  Maximum transmit rate upstream (32~200000 Kbps) [200000]:20000
> Will you set rate thresholds? (y/n) [n]:
> Will you set PHY-R function? (y/n) [n]:
> Will you set erasure decoding? (y/n) [n]:
> Will you set SOS bit rate? (y/n) [n]:
> Will you set the G.998.4 retransmission function? (y/n) [n]:
> Will you set channel initialization policy selection? (y/n) [n]:
 Add profile 11 successfully

برای مشاهده channel profileی که هم اکنون ساختید میتوانید از فرمان display vdsl channel-profile استفاده کنید.

MA5616(config)#display vdsl channel-profile
{ |info|profile-index<1,1024> }:
 Command:
     display vdsl channel-profile
 ------------------------------------------------------------------------------
   Profile Profile      MinDw  MaxDw  MinUp  MaxUp Data Path Ref
   Index  Name        Rate  Rate  Rate  Rate  Mode    Times
 ------------------------------------------------------------------------------
      1 DEFVAL        32 200000   32 200000 Both      1
     11 VDSL-50M/20M     32  50000   32  20000 Both      0
 ------------------------------------------------------------------------------
 Total: 2
 Note : The unit of rate is Kbps

مرحله 3: ساخت line template

در نهایت نیز با ساخت یک line template تنظیمات موجود در line profile و channel profile را در یک جا تجمیع میکنیم. همانطور که در پیکربندی زیر قابل مشاهده است یک line-template با شماره ایندکس 11 ایجاد کرده‌ایم و برای این line-template:
– در خطهای 5 و 6 اسم VDSL-50M/20M را انتخاب کرده‌ایم.
– در خطهای 7 و 11 شماره ایندکس مربوطه به line-profile و channel-profile که آنها را در مراحل قبلی ایجاد کردیم مشخص کرده‌ایم.

MA5616(config)#vdsl line-template add 11
 Start adding template
 Press 'Q' to quit the current configuration and new configuration will be neglected
> Do you want to name the template? (y/n) [n]:y
>  Please input template name:VDSL-50M/20M
> Please set the line-profile index (1~1024) [1]:11
> Will you set channel configuration parameters? (y/n) [n]:y
>  Please set the channel number (1~2) [1]:
>  Channel1 configuration parameters:
>  Please set the channel-profile index (1~1024) [1]:11
 Add template 11 successfully
MA5616(config)#display vdsl line-template
{ |info|template-index<1,1024> }:
 Command:
     display vdsl line-template
 ------------------------------------------------------------------------------
  Template Template     Line Profile Channel1    Channel2    Ref
  Index   Name       Index     Profile Index Profile Index Times
 ------------------------------------------------------------------------------
      1 DEFVAL           1       1       -  128
     11 VDSL-50M/20M        11       11       -   0
 ------------------------------------------------------------------------------
 Total: 2

برای مشاهده line-templateی که هم اکنون ساختید میتوانید از فرمان display vdsl line-template استفاده کنید.

 مرحله 4: اعمال line template به پورت مشترک

برای اعمال line-template به پورت مشترک باید پورت مشترک را غیر فعال و سپس با شماره ایندکس مربوط به line template آنرا فعال کنیم.

MA5616(config)#interface vdsl 0/1
MA5616(config-if-vdsl-0/1)#deactivate 0
MA5616(config-if-vdsl-0/1)#activate 0 ?
---------------------------------------------
 Command of vdsl 0/1 Mode:
---------------------------------------------
         Please press ENTER to execute command
template-index    Template index
template-name     Template name
MA5616(config-if-vdsl-0/1)#activate 0 template-index 11
MA5616(config-if-vdsl-0/1)#quit

برای مشاهده وضعیت پورت پس از اعمال تنظیمات انجام شده از فرمان زیر استفاده میکنیم. همانطور که در خروجی این فرمان مشاهده میکنید rate مربوط به پورت کاربر کمتر و در عوض SNR پورت افزایش یافته است. این امر سبب میشود که مشترک سرویس پایدارتری نسبت به قبل داشته باشد.

MA5616(config)#display vdsl line operation port 0/1/0
 ------------------------------------------------------------------------------
 Standard in port training         : G.993.2-Annex B
 Current power management state       : Full-on state
 Result of the last full initialization   : No failure
 G.998.4 retransmission used downstream   : Unused, retransmission mode is
                        forbidden
 G.998.4 retransmission used upstream    : Unused, retransmission mode is
                        forbidden
 Signal attenuation downstream(dB)     : 10.9
 Signal attenuation upstream(dB)      : 17.6
 Line attenuation downstream(dB)      : 10.5
 Line attenuation upstream(dB)       : 17.5
 Maximum attainable rate downstream(Kbps)  : 68268
 Maximum attainable rate upstream(Kbps)   : 41163
 Actual line rate downstream(Kbps)     : 63416
 Actual line rate upstream(Kbps)      : 22416
 Line SNR margin downstream(dB)       : 15.0
 Line SNR margin upstream(dB)        : 24.0
 Actual PSD downstream(dBm/Hz)       : -
 Actual PSD upstream(dBm/Hz)        : -
 Actual KL0_CO value(0.1dB)         : 64
 Actual KL0_CPE value(0.1dB)        : 46
 US1 band actual KL0 value(0.1dB)      : 67
 US2 band actual KL0 value(0.1dB)      : 43
 US3 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 US4 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 DS1 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 DS2 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 DS3 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 DS4 band actual KL0 value(0.1dB)      : -
 Receive signal threshold downstream(dB)  : -30
 Receive signal threshold upstream(dB)   : -15
 Total output power downstream(dBm)     : 14.5
 Total output power upstream(dBm)      : 6.9
 Current VDSL2 profile           : Profile12a
 Coding gain in downstream(dB)       : -
 Coding gain in upstream(dB)        : -
 Power cut back downstream(dB)       : -
 DS1 band:
   Signal attenuation(dB)         : 10.9
   Line attenuation(dB)          : 10.5
   Line SNR margin(dB)          : 15.1
 US1 band:
   Signal attenuation(dB)         : 17.6
   Line attenuation(dB)          : 17.5
   Line SNR margin(dB)          : 23.8
 DS2 band:
   Signal attenuation(dB)         : 14.1
   Line attenuation(dB)          : 14.3
   Line SNR margin(dB)          : 15.0
 US2 band:
   Signal attenuation(dB)         : 14.6
   Line attenuation(dB)          : 15.2
   Line SNR margin(dB)          : 24.0
 ------------------------------------------------------------------------------
 Note: The 102.3 dB signal attenuation, 102.3 dB line attenuation,
 -51.2 dB SNR margin, and 204.7 dB KL0 value indicate that the
 parameters are not within their specified ranges.

اعمال محدودیت سرعت بر روی پورت مشترک (اختیاری)

در DSLAMهای هواوی امکان انجام traffic shaping نیز وجود دارد. برای این کار ابتدا باید traffic table ایجاد کنید. در traffic table محدودیت سرعت برای انجام traffic shaping را مشخص میکنید. سپس برای اعمال آن به پورت مشترک در انتهای فرمان service-port که برای مشخص کردن VLAN پورت و مد آن است، rx-cttr 0 tx-cttr 0 را نیز قرار میدهیم که به DSLAM میگوید از traffic table ایندکس شماره 0 برای ترافیک ارسال و دریافت این پورت استفاده کن.

MA5616(config)#service-port 0 vlan 12 vdsl mode ptm 0/1/0 rx-cttr 0 tx-cttr 0

ارسال اطلاعات پورت برای BRAS (اختیاری)

یکی از قابلتیهای امنیتی موجود در بسیاری از DSLAMها از جمله DSLAMهای هواوی امکان ارسال اطلاعات پورت مشترک برای BRAS یا همان Broadband Remote Access Server است. معمولا BRAS این اطلاعات را برای سرور RADIUS ارسال میکند و در آنجا چک میشود که آیا مشترک از پورتی که باید از طریق آن به شبکه وصل باشد وصل شده است یا خیر. اگر نام کاربری و کلمه عبور مشترک از روی پورت مربوط به خود آن مشترک دریافت شده باشد اجازه اتصال به شبکه داده میشود. با استفاده از این ویژگی امکان سوء استفاده از حسابهای کاربران و همچنین استفاده از یک حساب کاربری برای چندین مشترک گرفته میشود. برای فعال کردن این قابلیت در MA5616 کافیست فرمان زیر را وارد کنید.

MA5616(config)#pitp enable pmode

نکته: این روش بسیار کارآمدتر و بهتر از روشهایی مانند محدود کردن پورت مشترک به یک آدرس MAC خاص است.

درباره BRAS یا همان Broadband Remote Access Server که گاها BNG مخفف Broadband Network Gateway نیز نامیده میشود در مطالب بعدی توضیح خواهیم داد و چگونگی پیکربندی آن را در روترهای میکروتیک و سیسکو خواهیم دید.

Intro

دوره‌ MTCNA

در این مجموعه ویدیوها دوره MTCNA شرکت میکروتیک به صورت کاملا کاربردی تدریس می‌شود.

دوره‌ MTCRE

در این مجموعه ویدیوها دوره MTCRE شرکت میکروتیک به صورت کاملا کاربردی تدریس می‌شود.

دوره‌ Hotspot و User Manager

توی این دوره با نحوه پیکربندی روتر میکروتیک به عنوان یک hotspot gateway آشنا میشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *