پیکربندی ISG در سیسکو

isg

معرفی و کاربرد ISG

ISG یک platform و یکی از قابلیتهای موجود در بعضی از روترهای سیسکو است. (علاوه بر سخت افزار نسخه IOS روتر نیز اهمیت دارد) به کمک ISG می‌توان سرویسهای مختلفی را تعریف کرد و برای این سرویسها سیاستهای متفاوتی را لحاظ کرد. این سیاستها شامل سیاستهای کیفیت سرویس، اکانتینگ و … می‌شود.

با استفاده از ISG می‌توان روتر را به نحوی پیکربندی کرد که بسته‌های اکانتینگ مجزا برای سرویسهای مختلف به سمت سرور AAA ارسال کند. یعنی مشخص کند میزان استفاده مشترک از هر سرویس به چه میزان بوده است. فرض کنید شما نیاز به دو سرویس متفاوت برای مشترکین به صورت زیر داشته باشید:

 • دسترسی به سرورهای داخلی شرکت شما – نام این سرویس را در اینجا LOCAL می‌گذاریم. در این سرویس دسترسی مشترکین به منابع شبکه با سرعت دانلود 50 مگابیت بر ثانیه و آپلود 20 مگابیت بر ثانیه در نظر گرفته شده است. همچنین تعرفه این سرویس برای مشترک متفاوت از سرویس شماره 2 می‌باشد.
 • دسترسی به سایر منابع در اینترنت – نام این سرویس را در اینجا INTERNET می‌گذاریم. در این سرویس دسترسی مشترکین به منابع شبکه با سرعت دانلود 25 مگابیت بر ثانیه و آپلود 10 مگابیت بر ثانیه در نظر گرفته شده است. همچنین تعرفه این سرویس برای مشترک متفاوت از سرویس شماره 1 می‌باشد.

برای تعریف کردن دو سرویس بالا باید مصادیق سرویس LOCAL و INTERNET را مشخص کرد و مسیریاب را به نحوی پیکربندی کرد که برای هر یک از این سرویسها بسته های accounting مجزایی برای سرور AAA ارسال کند.

پیکربندی ISG

برای پیکربندی ISG در سیسکو ابتدا باید روتر و نسخه مناسب IOS را برای روتر خود انتخاب کنیم.

بررسی IOS روتر

بهترین راه برای این انتخاب مراجعه به سایت سیسکو به آدرس زیر است:

http://cfn.cloudapps.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/by-feature-technology.jsp

در این سایت در قسمت Filter By می‌توان ویژگی مورد در نظر که در اینجا ISG است را جستجو کرد.

یکی از ویژگیهای مورد نیاز ما Per-Service-Accounting است. این ویژگی را انتخاب کنید و بر روی دکمه Add کلیک کنید تا این ویژگی به پنجره Selected Features اضافه شود. سپس بر روی دکمه continue کلیک کنید.

سایت شروع به جستجوی برای نمایش imageهایی که این ویژگی را دارا می‌باشند می‌کند.


ISG

باید برای روتر خود از IOSی استفاده کنیم که در بین imageهای نمایش داده شده در این صفحه باشند. به عنوان مثال ما در اینجا در از نسخه 12.2(31) SB2 استفاده کرده ایم.

پیکربندی روتر به صورت یک BRAS معمولی

پس از مطمئن شدن از نسخه درست IOS و در صورت نیاز تغییر آن، روتر را مانند یک BRAS معمولی پیکربندی میکنیم.

hostname R4
!
aaa new-model
!
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting delay-start vrf default
aaa accounting suppress null-username
aaa accounting update periodic 5
aaa accounting network default start-stop group radius
!
aaa server radius dynamic-author
 server-key secret_key
 port 3799
 auth-type any
!
aaa session-id common
!
ip cef
!
bba-group pppoe global
 virtual-template 1
!
interface FastEthernet0/0
 description TO-AAA-SERVER
 ip address 192.168.146.10 255.255.255.0
!
interface FastEthernet1/0
 description TO-PPPOE-CLIENT
 no ip address
 speed auto
 duplex auto
 pppoe enable group global
!
interface Virtual-Template1
 mtu 1480
 ip unnumbered FastEthernet0/0
 no logging event link-status
 peer default ip address pool ADSL
 ppp ipcp dns 8.8.8.8
!
ip local pool ADSL 65.133.134.0 65.133.134.255
ip classless
!
ip radius source-interface FastEthernet0/0 vrf default
!
radius-server attribute 44 include-in-access-req vrf default
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-accounting-req
radius-server attribute 25 access-request include
radius-server host 192.168.146.20 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server retransmit 5
radius-server timeout 10
radius-server key secret
radius-server vsa send cisco-nas-port
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication

پس از این مرحله بهتر است روتر را تست کنیم که آیا امکان اتصال به مشترکین را به صورت معمولی و قبل از تعریف سرویسها میدهد یا نه.

یک روش برای پیکربندی ISG محول کردن اکثر کارها به سرور AAA است. در این روش در روتر به ازای هر سرویس یک اکسس لیست تعریف میکنیم. این اکسس لیست معرف ترافیک مطلوب ما برای آن سرویس است.

تعریف Access list در روتر

به عنوان مثال اکسس لیست INTERNET در اینجا معرف منابع موجود در اینترنت و اکسس لیست LOCAL مشخص کننده آدرس سرورهای داخلی شبکه ما است.

ip access-list extended INTERNET
 permit ip any any
ip access-list extended LOCAL
 permit ip 5.5.5.0 0.0.0.255 any
 permit ip any 5.5.5.0 0.0.0.255

این دو اکسس لیست بالا را در مسیریاب تعریف میکنیم. محدوده 5.5.5.0/24 در اینجا معرف سرورهای داخلی ما است.

پیکربندیها مورد نیاز در سمت روتر به پایان رسید!! بقیه کارها بایستی در سمت سرور AAA انجام شود.

پیکربندی RADIUS Server

در اینجا ما از FreeRADIUS به عنوان سرور AAA استفاده کرده ایم و در آن یوزر a.karimi و دو یوزر دیگر(به ازای هر سرویس یک یوزر) را به صورت زیر تعریف کرده ایم:

a.karimi Cleartext-Password := "1234"
  Service-Type = "Framed-User",
  Framed-Protocol = "PPP",
  Cisco-Account-Info += "AINTERNET",
  Cisco-Account-Info += "ALOCAL",
  Cisco-AVPair = "subscriber:accounting-list=default",
  Acct-Interim-Interval = 300

در تعریف یوزر a.karimi سرویسهایی که باید برای این مشترک فعال شود را لیست کرده ایم. همچنین اکانتینگ لیستی که باید برای این مشترک استفاده شود و بازه زمانی برای بسته های آپدیت اکانتینگ را مشخص کرده ایم.

INTERNET Cleartext-Password := “cisco”
  Cisco-AVPair += “ip:traffic-class=input access-group name INTERNET priority 15”,
  Cisco-AVPair += “ip:traffic-class=input default drop”,
  Cisco-AVPair += “ip:traffic-class=output access-group name INTERNET priority 15”,
  Cisco-AVPair += “ip:traffic-class=output default drop”,
  Cisco-AVPair += “subscriber:accounting-list=default”,
  Cisco-Service-Info := “IINTERNET”,
  Cisco-Service-Info += “QU;10000000;D;25000000”,
  Acct-Interim-Interval = 300

در تعریف یوزر INTERNET در واقع ویژگیهای سرویس INTERNET را مشخص کرده ایم.

از اکسس لیستی که در روتر تعریف کردیم در اینجا برای تعریف سرویس استفاده شده است.

در اینجا نیز اکانتینگ لیست و بازه زمانی برای ارسال بسته های آپدیت اکانتینگ را مشخص کرده ایم.

در اینجا پهنای باند مشترک برای این سرویس نیز مشخص شده است.

LOCAL Cleartext-Password := "cisco"
  Cisco-AVPair += "ip:traffic-class=input access-group name LOCAL priority 15",
  Cisco-AVPair += "ip:traffic-class=input default drop",
  Cisco-AVPair += "ip:traffic-class=output access-group name LOCAL priority 15",
  Cisco-AVPair += "ip:traffic-class=output default drop",
  Cisco-AVPair += "subscriber:accounting-list=default",
  Cisco-Service-Info := "ILOCAL",
  Cisco-Service-Info += "QU;20000000;D;50000000",
  Acct-Interim-Interval = 300

در تعریف یوزر LOCAL در واقع ویژگیهای سرویس LOCAL را مشخص کرده ایم.

از اکسس لیستی که در روتر تعریف کردیم در اینجا برای تعریف سرویس استفاده شده است.

در اینجا نیز اکانتینگ لیست و بازه زمانی برای ارسال بسته های آپدیت اکانتینگ را مشخص کرده ایم. همچنین پهنای باند مشترک برای این سرویس نیز مشخص شده است.

بررسی درستی تنظیمات و صحت عملکرد

برای بررسی صحت عملکرد میتوان از فرمان زیر در مسیریاب استفاده کرد.

show subscriber session detailed

در صورتی که همه چیز به درستی انجام شده باشد خروجی این فرمان به صورت زیر خواهد بود:

Unique Session ID: 19
Identifier: a.karimi
SIP subscriber access type(s): PPPoE/PPP
Current SIP options: Req Fwding/Req Fwded
Session Up-time: 00:41:13, Last Changed: 00:41:13
Interface: Virtual-Access2.1
Policy information:
 Context 65CE7984: Handle 3D00001E
 AAA_id 00000012: Flow_handle 0
 Authentication status: authen
 Downloaded User profile, excluding services:
  service-type     2 [Framed]
  Framed-Protocol   1 [PPP]
  ssg-account-info   "AINTERNET"
  ssg-account-info   "ALOCAL"
  accounting-list   "default"
 Downloaded User profile, including services:
  service-type     2 [Framed]
  Framed-Protocol   1 [PPP]
  ssg-account-info   "AINTERNET"
  ssg-account-info   "ALOCAL"
  accounting-list   "default"
  traffic-class    "input access-group name INTERNET priority 15"
  traffic-class    "input default drop"
  traffic-class    "output access-group name INTERNET priority 15"
  traffic-class    "output default drop"
  ssg-service-info   "IINTERNET"
  ssg-service-info   "QU;10000000;D;25000000"
 Config history for session (recent to oldest):
  Access-type: Web-service-logon Client: SM
   Policy event: Apply Config Success (Service)
   Profile name: INTERNET, 4 references
    traffic-class    "input access-group name INTERNET priority 15"
    traffic-class    "input default drop"
    traffic-class    "output access-group name INTERNET priority 15"
    traffic-class    "output default drop"
    accounting-list   "default"
    ssg-service-info   "IINTERNET"
    ssg-service-info   "QU;10000000;D;25000000"
  Access-type: Web-service-logon Client: SM
   Policy event: Apply Config Success (Service)
   Profile name: LOCAL, 4 references
    traffic-class    "input access-group name LOCAL priority 15"
    traffic-class    "input default drop"
    traffic-class    "output access-group name LOCAL priority 15"
    traffic-class    "output default drop"
    accounting-list   "default"
    ssg-service-info   "ILOCAL"
    ssg-service-info   "QU;20000000;D;50000000"
  Access-type: PPP Client: SM
   Policy event: Process Config Connecting
   Profile name: apply-config-only, 2 references
    service-type     2 [Framed]
    Framed-Protocol   1 [PPP]
    ssg-account-info   "AINTERNET"
    ssg-account-info   "ALOCAL"
    accounting-list   "default"
 Active services associated with session:
  name "INTERNET"
  name "LOCAL"
Session inbound features:
Traffic classes:
 Traffic class session ID: 20
  ACL Name: LOCAL, Packets = 1000, Bytes = 100000
 Traffic class session ID: 21
  ACL Name: INTERNET, Packets = 670, Bytes = 67000
 Default traffic is dropped
 Unmatched Packets (dropped) = 0, Re-classified packets (redirected) = 0
Session outbound features:
Traffic classes:
 Traffic class session ID: 20
  ACL Name: LOCAL, Packets = 1000, Bytes = 100000
 Traffic class session ID: 21
  ACL Name: INTERNET, Packets = 670, Bytes = 37520
 Default traffic is dropped
 Unmatched Packets (dropped) = 0, Re-classified packets (redirected) = 0
Configuration sources associated with this session:
Service: INTERNET, Active Time = 00:41:14
 AAA Service ID = 1677650772
Service: LOCAL, Active Time = 00:41:14
 AAA Service ID = 1677650804
Interface: Virtual-Template1, Active Time = 00:41:14
Intro

دوره‌ MTCNA

در این مجموعه ویدیوها دوره MTCNA شرکت میکروتیک به صورت کاملا کاربردی تدریس می‌شود.

دوره‌ MTCRE

در این مجموعه ویدیوها دوره MTCRE شرکت میکروتیک به صورت کاملا کاربردی تدریس می‌شود.

دوره‌ Hotspot و User Manager

توی این دوره با نحوه پیکربندی روتر میکروتیک به عنوان یک hotspot gateway آشنا میشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *