IP نسخه ۶ (IPv6)

ipv6

لزوم استفاده از آدرسهای IPv6 همان طور که می‌دانید تعداد آدرسهای IP نسخه ۴ به دلایلی از جمله تخصیص نامناسب و رشد روز افزون وسایلی که به اینرنت متصل می‌شوند، کافی نیستند. برای غلبه بر این مشکل راه حلهایی در نظر گرفته شدند. میتوان گفت راه حل کوتاه مدت برای حل این مشکل استفاده از […]