دوره ایزابل

ایزابل بدون شک یکی از محبوبترین و قدرتمندترین سیستمهای تلفنی متن باز است.

مدت:

20 ساعت

پیشنیاز:

دوره +Network

سرفصل:

  1. مزایا و مفاهیم VOIP
  2. نصب و پیکربندی اولیه ایزابل
  3. ساخت داخلیها