دوره VMware vSphere

دوره VMware Certified Associate اولین دوره مجازی سازی این شرکت است.

مدت:

30 ساعت

پیشنیاز:

دوره +Network

سرفصل:

سر فصل رسمی دوره VDC