لیست کامل دوره‌های آموزشی

دوره‌های سیسکو:

نام دورهمدت دورهشهریهسر فصل
CCNA R&S50 ساعت1.000.000 تومانdownload
CCNP Route45 ساعت1.000.000 تومانdownload
CCNP Switch40 ساعت900.000 تومانdownload

دوره‌های میکروتیک:

نام دورهمدت دورهشهریهسر فصل
MTCNA 28 ساعت یا کمپ 4 روزه700.000 تومانdownload
MTCRE14 ساعت یا کمپ 2 روزه550.000 تومانdownload
MTCWE21 ساعت یا کمپ 3 روزه600.000 تومانdownload
MTCTCE21 ساعت یا کمپ 3 روزه600.0000 تومانdownload
MTCUME14 ساعت یا کمپ 2 روزه550.000 تومانdownload
MTCIPv6E14 ساعت یا کمپ 2 روزه600.000 تومانdownload
MTCINE28 ساعت یا کمپ 4 روزه1.000.000 تومانdownload

 سایر دوره‌ها:

نام دورهمدت دورهشهریهسر فصل
Network Plus21 ساعت400.000 تومانdownload
نصب و راه اندازی شبکه21 ساعت500.000 تومانکتاب مدیریت شبکه بخش اول
مدیریت شبکه21 ساعت550.000 تومانکتاب مدیریت شبکه بخش دوم
GNS3 + VMware Workstation10 ساعت200.000 تومان