دوره CCNP Enterprise Core

دوره CCNP ENCOR دوره اصلی برای دریافت مدرک CCNP Enterprise سیسکو است.

مدت:

40 ساعت

پیشنیاز:

دوره CCNA

سرفصل:

سر فصل رسمی دوره CCNP ENCOR