تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

نام دورهمدرسمدت دورهتاریخساعتمکانوضعیتتوضیحات
MTCREمهندس علیرضا کریمی14 ساعتخرداد 9816 تا 20مشهدبرگزار شدروزهای زوج
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتاردیبهشت 9816 تا 20مشهدبرگزار شدروزهای زوج
MTCIPv6مهندس علیرضا کریمی16 ساعتاسفند 979 تا 18تهرانبرگزار شدکمپ 2 روزه
RIPE IPv6 Basicتیم آموزش RIPE NCC8 ساعتبهمن 979 تا 18مشهدبرگزار شدکمپ 1 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتبهمن 979 تا 18تهرانبرگزار شدکمپ 3 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتدی 979 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه - دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتشهریور 979 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 3 روزه
RIPE IPv6 Basicتیم آموزش RIPE NCC8 ساعتاردیبهشت 979 تا 18تهرانبرگزار شدکمپ 1 روزه
RIPE IPv6 Advancedتیم آموزش RIPE NCC16 ساعتبهمن 969 تا 18مسقط - عمانبرگزار شدکمپ 2 روزه
RIPE IPv6 Basicتیم آموزش RIPE NCC8 ساعتبهمن 969 تا 18مسقط - عمانبرگزار شدکمپ 1 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتمرداد 969 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه - دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتاردیبهشت و خرداد 969 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه - دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCREمهندس علیرضا کریمی16 ساعتاردیبهشت 969 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 2 روزه
RIPE IPv6 Advancedتیم آموزش RIPE NCC16 ساعتفروردین 969 تا 18مسقط - عمانبرگزار شدکمپ 2 روزه
RIPE IPv6 Basicتیم آموزش RIPE NCC8 ساعتفروردین 969 تا 18مسقط - عمانبرگزار شدکمپ 1 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتبهمن 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتبهمن 959 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه - دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCWEمهندس علیرضا کریمی21 ساعتبهمن 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
+ Networkمهندس علیرضا کریمی20 ساعتبهمن 9510 تا 13یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCIPv6مهندس علیرضا کریمی14 ساعتدی 959 تا 17مشهدبرگزار شدکمپ 2 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتآذر 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتآذر 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
نصب و راه اندازی شبکهمهندس علیرضا کریمی24 ساعتشهریور 9517 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
+ Networkمهندس علیرضا کریمی24 ساعتشهریور 9517 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته