تقویم آموزشی

نام دورهمدرسمدت دورهتاریخساعتمکانوضعیتتوضیحات
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتبهمن 989 تا 18مشهدبرگزار شدکمپ 3 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتدی 9816 تا 20یزدبرگزار شدروزهای فرد
MTCREمهندس علیرضا کریمی14 ساعتخرداد 989 تا 18تهرانبرگزار شدکمپ 2 روزه
MTCREمهندس علیرضا کریمی14 ساعتخرداد 9816 تا 20مشهدبرگزار شدروزهای زوج
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتاردیبهشت 9816 تا 20مشهدبرگزار شدروزهای زوج
MTCIPv6مهندس علیرضا کریمی16 ساعتاسفند 979 تا 18تهرانبرگزار شدکمپ 2 روزه
RIPE IPv6 Basicتیم آموزش RIPE NCC8 ساعتبهمن 979 تا 18مشهدبرگزار شدکمپ 1 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتبهمن 979 تا 18تهرانبرگزار شدکمپ 3 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتدی 979 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه – دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتشهریور 979 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 3 روزه
RIPE IPv6 Basicتیم آموزش RIPE NCC8 ساعتاردیبهشت 979 تا 18تهرانبرگزار شدکمپ 1 روزه
RIPE IPv6 Advancedتیم آموزش RIPE NCC16 ساعتبهمن 969 تا 18مسقط – عمانبرگزار شدکمپ 2 روزه
RIPE IPv6 Basicتیم آموزش RIPE NCC8 ساعتبهمن 969 تا 18مسقط – عمانبرگزار شدکمپ 1 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتمرداد 969 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه – دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتاردیبهشت و خرداد 969 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه – دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCREمهندس علیرضا کریمی16 ساعتاردیبهشت 969 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 2 روزه
RIPE IPv6 Advancedتیم آموزش RIPE NCC16 ساعتفروردین 969 تا 18مسقط – عمانبرگزار شدکمپ 2 روزه
RIPE IPv6 Basicتیم آموزش RIPE NCC8 ساعتفروردین 969 تا 18مسقط – عمانبرگزار شدکمپ 1 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتبهمن 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتبهمن 959 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه – دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCWEمهندس علیرضا کریمی21 ساعتبهمن 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
+ Networkمهندس علیرضا کریمی20 ساعتبهمن 9510 تا 13یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCIPv6مهندس علیرضا کریمی14 ساعتدی 959 تا 17مشهدبرگزار شدکمپ 2 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتآذر 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتآذر 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
نصب و راه اندازی شبکهمهندس علیرضا کریمی24 ساعتشهریور 9517 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
+ Networkمهندس علیرضا کریمی24 ساعتشهریور 9517 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته