دوره‌های آموزشی

لیست کامل دوره‌های آموزشی

دوره‌های میکروتیک:

نام دورهمدت دورهشهریهسر فصل
MTCNA 28 ساعت یا کمپ 4 روزه500 هزار تومانdownload
MTCRE14 ساعت یا کمپ 2 روزه400 هزار تومانdownload
MTCWE21 ساعت یا کمپ 3 روزه450 هزار تومانdownload
MTCTCE21 ساعت یا کمپ 3 روزه450 هزار تومانdownload
MTCUME14 ساعت یا کمپ 2 روزه450 هزار تومانdownload
MTCIPv6E14 ساعت یا کمپ 2 روزه450 هزار تومانdownload
MTCINE28 ساعت یا کمپ 4 روزه800 هزار تومانdownload

 دوره‌های سیسکو:

نام دورهمدت دورهشهریهسر فصل
CCENT - ICND130 ساعت350 هزار تومانdownload
CCNA R&S - ICND230 ساعت350 هزار تومانdownload
CCNP Route50 ساعت700 هزار تومانdownload
CCNP Switch50 ساعت650 هزار تومانdownload

سایر دوره‌ها:

نام دورهمدت دورهشهریهسر فصل
Network Plus21 ساعت300 هزار تومانdownload
نصب و راه اندازی شبکه21 ساعت400 هزار تومانکتاب مدیریت شبکه بخش اول
مدیریت شبکه21 ساعت450 هزار تومانکتاب مدیریت شبکه بخش دوم