تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

نام دورهمدرسمدت دورهتاریخساعتمکانوضعیتتوضیحات
+ Networkمهندس علیرضا کریمی24 ساعتشهریور 9517 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
نصب و راه اندازی شبکهمهندس علیرضا کریمی24 ساعتشهریور 9517 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتآذر 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتآذر 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCIPv6مهندس علیرضا کریمی14 ساعتدی 959 تا 17مشهدبرگزار شدکمپ 2 روزه
+ Networkمهندس علیرضا کریمی20 ساعتبهمن 9510 تا 13یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCWEمهندس علیرضا کریمی21 ساعتبهمن 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتبهمن 9516 تا 20یزدبرگزار شد3 جلسه در هفته
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتبهمن 959 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه - دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCREمهندس علیرضا کریمی16 ساعتاردیبهشت 969 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 2 روزه
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتاردیبهشت و خرداد 969 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه - دو پنج شنبه و جمعه متوالی
MTCNAمهندس علیرضا کریمی28 ساعتمرداد 969 تا 18یزدبرگزار شدکمپ 4 روزه - دو پنج شنبه و جمعه متوالی